تلفن : ۸۸۴۸۰۷۹۵ (۹۸۲۱+) | آدرس : تهران، خیابان بخارست، کوچه سوم، پلاک 28، طبقه دوم ،واحد هفت | کد پستی : 1513633919

Float and rope level gauge

Float and rope level gauge

( آشکارساز های شناور هدایت شده سیمی )

برای اندازه گیری سطح های بلند (به طور مثال 20 متر)، می توان از از این مدل آشکار ساز ها استفاده کرد . سیم های هدایت شده به مهارهایی در بالا و پایین مخزن مطابق شکل متصل شده و در موقعیت یابی شناوری که روی سطح مایع جابه جا میشود، کمک میکند. نوار رابط به بالای شناور متصل شده و تا بالای تانک و سپس روی قرقره ادامه می یابد، سپس به سمت Gauging Head  که در خارج تانک نصب شده و برای دیدن سطح مناسب است، پایین می رود و جهت جلوگیری از لقی نوار از یک قرقره جمع کننده استفاده شده که کشش ناشی از قرقره جمع کننده به اندازه ای است که از اندازه گیری صحیح، صرفنظر از موقعیت شناور، اطمینان حاصل شود و نیروی کشش قرقره از نیروی ناشی از وزن شناور آزاد کمتر و از نیروی وزن شناور پس از معلق شدن آن در سیال، بیشتر است. هنگامی که شناور حرکت می کند، از حرکت عقربه مقدار سطح مشخص می شود و در شرایط اتمسفری و مخازن تحت فشار قابل استفاده است .

zsvzd

کاربرد های عمومی:

این نوع از اندازه گیری سطح، معمولا در مخازن بزرگ سوخت استفاده می شود، مخصوصا در مواردی که Intrinsic Safe مورد اهمیت باشد .

مزایا:

معایب: