برای سیال های کثیف، دارای ذرات معلق و دوغابی (slurries) نمیتوان از مکانیزم اوریفیس به دلیل امکان انسداد استفاده نمود