نقشه لوله کشی ابزار دقیق

برای نمودار کردن چگونگی و محل قرار گیری این تجهیزات و ارتباط بین آنها از نقشه های P&ID استفاده می گردد