مدل های مطرح شده در انواع ريلي و هد دار جهت ترانسمیتر rtd و thermocouple مي باشند .