پس از آماده سازی هوای ایده آل فشار آن توسط کمپرسور ها افزایش پیدا کرده و به فشار نامی می رسد. اغلب کمپرسور های مورد استفاده در سیستم های پنوماتیک، از نوع پیستونی می باشند که می تواند ناحیه گسترده ای از فشار مورد نیاز را تامبن نمایند(از چند باز تا چند هزار بار).