نصب فلومتر ونچوری به فضا و طول وسیع تری از لوله جهت نصب نیاز دارد.