.به این منظور از
یک ولو و یک اکچویتوربا
مکانیزم واندازه ی مناسب
و همچنین یک پوزیشنر استفاده
می شودتا نیاز کاربر مرتفع
گردد.