• ولو منیفولد – Manifold Valve

  • شیر سوزنی – Needle Valve

  • شیرهای توپی – Ball Valve

  • شیر اطمینان – Safety Valve