ترانسمیتر رطوبت (Humidity Transmitter)

در زمانی که بخواهیم اطلاعات رطوبت و نقطه شبنم را به اتاق کنترل و یا PLC متتقل کنیم ترانسمیتر رطوبت (Humidity Transmitter)  مورد استفاده قرار می گیرد. به طور معمول ورودی این ترانسمیتر ها سنسور های دما می باشد زیرا در زمانی که رطوبت اندازه گیری می شود،باید دما نیز مود سنجش واقع شود.

در زمان انتخاب ترانسمیتر های رطوبت باید به نوع خروجی ترانسمیتر رطوبت،دقت ترانسمتر رطوبت ، خروجی ابزار کنترلر رطوبت و  رنج اندازه گیری ترانسمیتر رطوبت توجه کرد.

ترانسمیتر های رطوبت کاربرد فراوانی در صنایع مختلفی اعم از صنایع کشاورزی،صنایع خانگی،انبار ها و در تمام صنایعی که سنجش و کنترل رطوبت یکی از اولویت های آنان است،موزد استفاده قرار می گیرد.