در مرحله آخر نیز به مصرف کننده پنوماتیکی خواهیم رسید که انرژی هوای فشرده را به انرژی مکانیکی تبدیل خواهد نمود. مصرف کننده ای پنوماتیک می توانند موتور های پنوماتیکی، شیر های پنوماتیکی، جک ها و سیلندر های پنوماتیکی و … باشند.