توجه داشته باشید که در انتخاب فشارسنج بھتر است به موارد زیر توجه فرمایید