تقسیم بندی درجه حرارت بدنه – TEMPERATURE CLASS یا رده حرارتی