میزان افت فشار ایجاد شده در مکانیزم اوریفیس پلیت در پایین دست (Downstream) بسیار بیشتر از لوله ونچوری می باشد که یکی از مهمترین محدودیت های این ساختار است